Integritetspolicy

Sverigedemokraternas målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Sverigedemokraterna används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Sverigedemokraterna sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra hemsidor

Följande policy gäller på ungsvenskarna.se och dess samtliga subdomäner, sdkvinnor.se, sdmotor.se, ungsvenskarna.se samt sommarfestivalen.se.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, medlemsnummer och bland annat e-post utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Sverigedemokraternas behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du kommunicerar med Sverigedemokraterna kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Vi kan även behöva begära in mer information från dig beroende på ärendets karaktär såsom personnummer/medlemsnummer eller betalningshistorik.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Sverigedemokraterna komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller till dess att du ber oss ta bort dessa.

Vilken typ av data vi samlar in

Medlemskapsuppgifter är uppgifter som är kopplat till dig och ditt medlemskap – t.ex. namn, adress, epostadress, telefonnummer, personnummer, medlemsnummer, lösenord och betalningshistorik. Det kan även vara ärendeinformation såsom mejlkonversationer, kopplat till ditt medlemskap och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar e-post). Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

  • du lämnar själv när du blir medlem hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar ett medlemskap, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.
  • skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms, e-post och SD-appen.
  • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR.
  • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt medlemskap kommer att behandlas av Sverigedemokraterna för följande ändamål:

  • För att fortlöpande ge dig information om aktiviteter samt händelser/nyheter i Sverigedemokraterna.
  • I utbildningssyfte
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier
  • För att ta fram statistik

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Sverigedemokraterna behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändigt för att fullgöra ett medlemskap hos Sverigedemokraterna. Om Sverigedemokraterna skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Sverigedemokraterna värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Sverigedemokraterna kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Sverigedemokraterna räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, utbildningsplattform, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik samt utskick av SD-kuriren, fakturor och medlemsbevis. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Sverigedemokraterna samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Sverigedemokraternas räkning undertecknar alltid avtal med Sverigedemokraterna för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Din kommunförening och ditt distrikt har information om dig som medlem för att kunna kontakta dig för årsmöten, medlemsmöten och andra aktiviteter lokalt. Du kan när du vill, meddela om du inte vill ha dessa utskick till riksorganisationen, kontaktuppgifter längst ned. Den information som den lokala föreningen har om dig är namn, adress, medlemsnummer, e-post, telefonnummer, ev förtroendeuppdrag inom kommun/region, ev. godkänd kandidat samt medlemskap i SD-Kvinnor samt Ungsvenskar och din ålder

Sverigedemokraterna lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om inte så är avtalat.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller information som Sverigedemokraterna kan behandla om dig inom ramen för våra sociala forum och ditt medlemskap. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Sverigedemokraterna ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Sverigedemokraternas riksorganisation på adress som anges nedan.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Sverigedemokraterna behandlar dina personuppgifter, eller vill ha en upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga, är du välkommen att kontakta oss via mejl på .

Ändring av denna integritetspolicy

Sverigedemokraterna kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Sverigedemokraterna hemsida.

Cookie-inställningar