Migration- och assimilationspolitik

Ungsvenskarna tror på ett samhälle där människor känner samhörighet och gemenskap med varandra. Endast genom gemenskap kan samhället bli stabilt och tryggt. Många större grupperingar i samhället tenderar att skapa sprickor och motsättningar. För att undvika dessa motsättningar och för att kunna bygga gemenskap krävs en restriktiv invandring till Sverige. Vi menar att det är viktigt att invandrade så väl som infödda svenskar kan och bör känna sig delaktiga i denna gemenskap.

Både svenskfödda och invandrare kan vara och bli svenskar. Det avgörande är att man är svensk medborgare och själv identifierar sig som svensk. Detta kallar vi sverigedemokrater för öppen svenskhet. Det är omöjligt för någon att definiera alla som är svenska men generellt bygger en svensk identitet enligt oss på att man ser Sverige som sitt land, svenska språket som sitt språk och svensk kultur, historia och tradition som en del av sig själv. Självklart finns ingen motsättning i att ha en svensk identitet och samtidigt ha erfarenheter eller rötter från ett annat land. Syftet med vår assimilationspolitik är att invandrare ska kunna lära sig att förstå och acceptera svensk kultur, seder och bruk. Detta för att underlätta för individen att kunna ta till sig en svensk identitet – erhållen kunskap ökar möjligheten att känna tillhörighet till den svenska nationens gemenskap.

Restriktiv migrationspolitik

Efter år av okontrollerad invandring måste nu Sverige kraftigt begränsa densamma. Ungsvenskarna vill se att arbetsmarknadens behov blir styrande för arbetskraftsinvandringen samtidigt som försörjningskraven vid anhöriginvandring behöver skärpas. Därutöver menar vi att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra egna grannländer, vilket innebär ett nollmottagande av asylsökande så länge vårt närområde är säkert.

Medborgarskapsprov

I Sverige är det svenska språket och den svenska kulturen en avgörande del av våra liv och vi menar att det är viktigt att alla som vill leva ett liv här lär sig detta. Därför vill vi ta efter Danmarks medborgarskapsprov, så att de som söker svenskt medborgarskap måste visa goda kunskaper inom såväl svenska språket som svensk kultur. Genom detta visar de en vilja av att bli en del av det svenska samhället. Detta bör i sin tur kompletteras med ett möjliggörande av återkallelse av medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder.

Återvandring på riktigt

Det är ingen naturlag att alla som av olika skäl sökt sig till Sverige ska få stanna här för all framtid. Enligt Ungsvenskarna ter det sig mer rimligt att de som invandrat återvänder till sina hemländer när dessa är säkra. På det viset kan de bistå med uppbyggnationen av sina hemländer samtidigt som vi minskar belastningen på den svenska välfärden och motverkar det utanförskap som tidigare immigration orsakat. För att möjliggöra detta vill Ungsvenskarna se en separat återvandringsmyndighet, en målsättning om årlig nettoåtervandring och utökat ekonomiskt stöd för att skapa incitament till återvandring.