Miljö- och energipolitik

Ungsvenskarnas miljö- och energipolitik utgår ifrån den konservativa principen om förvaltarskap. Vi vill skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart så att kommande generationer kan fortsätta avnjuta och förvalta naturen såsom våra förfäder gjorde. Det betyder däremot inte att naturen bara finns till för människans bruk. Den har även ett egenvärde som bör tas i beaktande i alla politiska beslut.

Sveriges direkta klimatpåverkan är marginell ur ett globalt perspektiv. Sverige kan bara påverka på ett betydelsefullt sätt om vi föregår med gott exempel genom att utveckla, verkställa och exportera klimatlösningar som är effektiva utan att skada ekonomisk tillväxt. Energipolitiken är en viktig del i detta och vi anser att förnybara energikällor med dagens teknologi inte är rustade för att agera som baskraft i Sverige, bland annat på grund av beroendet av väder och årstid. Istället ser Ungsvenskarna kärnkraften som den självklara baskraften i Sverige och kan bara beklaga de ideologiskt drivna besluten att avveckla Ringhals 1 och 2. Vi menar att vi måste våga satsa på kärnkraften, både när det gäller forskning och produktion för att garantera en planerad elförsörjning för hela landet.

Investeringar i kärnkraft

Kärnkraften har länge utgjort ett basfundament i svensk energiförsörjning. Med sin planerbara och fossilfria energi har kärnkraften skapat en konkurrenskraftig energiförsörjning samtidigt som man underlättat för elnätets kapacitet. Som en konsekvens av politiskt fattade beslut, genom bland annat tankeförbud på kärnkraft och subventionering av andra kraftslag, har fullt fungerande kärnkraftsreaktorer behövt stänga. Detta har fått förödande konsekvenser och Ungsvenskarna vill återstarta nedstängda kärnkraftverk och verka för nästa generationers kärnkraft i Sverige. 

Underlätta för miljövänlig livsmedelsproduktion 

Ur miljösynpunkt är det positivt att det finns en ökad efterfrågan på miljövänliga och närproducerade livsmedel, eftersom det minskar behovet av långa transporter och miljöskadliga bekämpningsmedel. Ungsvenskarna vill skapa förutsättningar för en ökad produktion av sådana livsmedel genom att underlätta svenska bönders arbete med regelförenklingar, ekonomiska incitament och sänkningar av dieselskatten.

Stopp för svensk klimatnationalism

Ett återkommande problem för svensk konkurrenskraft och svenska skattebetalare är att regeringen hänger sig åt klimatnationalism. Med detta åsyftar vi den naiva inställningen att Sverige ensamt ansvarar för klimatutvecklingen. Gång på annan införs missriktade, missbedömda och direkt misslyckade straffskatter av olika slag med klimat och miljö som påstått motiv, bland dessa kan särskilt nämnas kemikalieskatten och höjda drivmedelsskatter. Ungsvenskarna förstår att om man ska göra skillnad på riktigt behöver vi istället gynna svensk innovation och utveckling för att skapa tekniska lösningar inför framtiden samtidigt som vi med en sund bistånds- och handelspolitik kan skapa incitament för omställning i omvärlden.