Socialpolitik

Sverige har länge haft ett fantastiskt välfärdssystem och det är vår mening att upprätthålla denna välfärd. Tyvärr har de styrande politikerna på senare tid prioriterat andra områden framför välfärden vilket gjort att vi idag upplever många brister. Väntetiderna för att få hjälp med sin psykiska ohälsa är oroväckande långa, äldreomsorgen sviker och många med en funktionsnedsättning upplever flera hinder i vardagen. Vi menar att det måste till krafttag för att lösa den sociala problematiken.

Vi i Ungsvenskarna ser vikten av att alla i Sverige ska kunna leva ett tryggt och behagligt liv. Alla människor är unika och föds med olika förutsättningar. Vi står upp för socialkonservativa värderingar och menar därför att staten bär ett ansvar för att hjälpa de svaga i samhället. Den som har oturen att födas med funktionsnedsättningar eller drabbas av psykiskt lidande ska alltid erbjudas den hjälp som behövs för att göra vardagen bekvämare. De som åldras ska alltid kunna känna sig trygga i det vackra land som de hjälpt till att bygga upp. I vårt Sverige förs en socialpolitik som hjälper alla svenskar, utifrån deras behov, till ett bättre liv.

Öka antalet vårdplatser inom psykiatrin

Samtidigt som antalet personer som drabbas av psykiska sjukdomar blir allt fler, blir vårdplatserna allt färre. Detta leder till oacceptabelt långa väntetider och att flera personer skrivs ut innan de är färdigbehandlade. Vi menar att mer resurser måste läggas på psykiatrin och att antalet vårdplatser måste öka för att täcka upp för det behov som finns.

Motverka psykisk ohälsa bland unga

Psykisk ohälsa bland unga är ett stort problem som få drabbade vågar tala om. Det är därför svårt att uppmärksamma och försöka hjälpa de som lider. Genom en obligatorisk undervisning för samtliga anställda inom skolan i att upptäcka varningssignaler. Detta i kombination med skolkuratorer på samtliga skolenheter och terminsvisa möten med skolkuratorn – likt dagens utvecklingssamtal – hoppas vi kunna förbättra rådande situation. Uppföljningskrav vid utebliven kontakt inom psykiatrin är ytterligare en åtgärd vi vill se för att på riktigt arbeta mot psykisk ohälsa.

Matlyft inom äldreomsorgen

Matens kvalitet och tillagningssätt betyder mycket för de äldres välbefinnande och hälsa. Alla boenden på landets äldreboenden ska ha rätt till nylagad, välsmakande och näringsrik mat. För att uppnå detta förespråkar vi ett införande av en lagstiftning som säkerställer att de äldres mat i likhet med skolbarnens mat ska uppfylla vissa grundkrav gällande näringsinnehåll och kvalitet.