Utbildningspolitik

Ungsvenskarna ser mycket allvarligt på den situation som den svenska skolan befinner sig i. Bristfälliga studieresultat, en allt mer otrygg och segregerad skola samt allt stökigare klassrumsmiljöer har gett oss en skola som lämnar mycket att önska. Vi vill istället se en skola där ordning och reda råder och där fokus ligger på kunskapsförmedling. En skola där varje elev ska kunna känna sig trygg och få studiero och där lärare får vara just lärare, utan oroa sig för att utsättas för brott i tjänsten. Först när vi upprättat en genomgående trygg skola kan vi nå maximalt resultat av undervisningen.

Lärares löner och yrkesstatus måste höjas och så även deras befogenheter. Vi vill se en skola där alla elever får en tillräcklig utbildning som rustar dem för framtiden, oavsett yrkesval. För oss är det självklart att huvudfokusen i skolan ska vara att förmedla relevant kunskap på ett pedagogiskt sätt, inte att förmedla värderingar eller att lärarna ska bli vänner med sina elever. Skolan ska se till att varje elev får den hjälp och det stöd som den behöver för att uppnå sin fulla potential, men även att högpresterande elever ges lämpliga utmaningar. Ungsvenskarnas drömskola där alla elever har respekt för sin lärare och för de andra eleverna och en skola som väl förbereder eleverna för arbetslivet och för framtiden.

Återförstatligande av skolan

För att den svenska skolan ska komma på rätt köl igen är det nödvändigt att den återförstatligas. Idag när huvudansvaret för skolorna ligger på kommunerna skapas en orättvis obalans mellan olika skolor och kommuner. Det är givetvis så att en kommun med mer resurser också har mer pengar att lägga på utbildning och skola, än vad en kommun med mindre resurser har. Detta skapar ett system där skolans kvalitet och standard beror på var i landet den ligger eller hur pass mycket pengar staten pytsar in för att stödja ekonomiskt svaga kommuner. Vi ser detta som djupt problematiskt och inte minst orättvist. Geografisk placering ska inte vara avgörande för utbildningens kvalitet.

Lärares befogenheter och yrkesstatus

För att få bukt med bland annat stökiga klassrumsmiljöer krävs det att alla elever har respekt för sina lärare. Därför måste lärarnas befogenheter kraftigt höjas, och alla lärare ska veta vilka åtgärder de får vidta för att upprätthålla ordningen i skolan. En lärares ord ska vara det som gäller och störande och antisocialt beteende ska inte tolereras. Skolan måste återigen bli en plats för kunskapsförmedling och lärande istället för stök och bråk. Vi måste se till att jobbet som lärare återigen blir ett attraktivt yrkesval och då måste statusen på läraryrket höjas. Detta gör vi dels genom högre löner men framförallt möjligheter till utveckling inom yrket, både karriärs- och kunskapsmässigt. 

Återupprätta ordning och reda i skolan

Ett av de i särklass största problemen i skolan idag är den otrygghet som råder. Ingen elev ska behöva ha ångest för att gå till skolan och ingen ska behöva utsättas för kränkningar av olika slag. För att värna om alla elevers okränkbara värde vill vi höja skadestånden för skolor som inte tillräckligt aktivt motarbetar mobbning, se till att skolor stänger av ordningsstörande elever i större utsträckning, inrätta en förberedelseskola för nyanlända och placera stökiga elever på ett särskilt internat tills de är redo att återgå till ordinarie skola utan att förstöra för andra. Kriminella elever som är en fara för skötsamma elever och lärare ska aldrig tillåtas gå på ordinarie skolor utan ska få sin utbildning genom pliktskolor.