Utrikespolitik

Ungsvenskarna är ett ungdomsförbund som vilar på en socialkonservativ ideologi med en nationalistisk grundsyn, något som avspeglas i vår utrikespolitik. Ungsvenskarna ser nationalismen som universell i den bemärkelsen att vi tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande fri- och rättigheter som vi kräver för vår egen nation. Vi menar att den svenska utrikespolitikens främsta syfte är att värna svenska intressen, därutöver ska den vara inriktad på att värna och utveckla demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna i världen.

Världen står idag inför flera utmaningar. Krig i Europa, terrorism och internationellt organiserad brottslighet för att nämna några. För att lösa globala problem krävs globala plattformar vilket internationellt samarbete innebär. Internationellt samarbete är också viktigt för att hitta gemensamma plattformar för att försvara den västerländska demokratin och mänskliga fri- och rättigheter. Med detta sagt vill vi åter förtydliga att samarbeten aldrig får rubba Sveriges självbestämmande och suveränitet.

Ett fördjupat nordiskt samarbete

Vi betraktar oss i fallande ordning som en del av en nordisk, en europeisk och en västerländsk stat och nation. I linje med detta vill vi särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten samt bredda och fördjupa det nordiska samarbetet. Norden som helhet är den elfte största ekonomin i världen och det bör givetvis utnyttjas. Vi menar att ett utvecklat mellanstatligt samarbete på turism-, försvars- och handelsområdet hade gynnat samtliga nordiska länder. Ungsvenskarna delar nordiska ministerrådets mål, att göra Norden till världens mest integrerade region.

Stöd åt Israel

Få stater har under åren varit ärende för sådan diskriminering och sådant förtryck som Israel. Som Mellanösterns enda demokrati kan man tycka att stödet från väst borde vara unisont, men situationen är motsatt. Ständiga provokationer och attacker från Palestina och andra skurkstater i närområdet tär på Israel varför det minsta vi kan göra är att ge dem vårt stöd. Det gör vi enklast genom utökade samarbeten inom bland annat teknologi och säkerhet, avskaffade bidrag och bistånd till Palestina och erkännandet av Jerusalem som Israels huvudstad genom att bland annat flytta vår ambassad dit.

Kraftiga nedskärningar och effektiviseringar i svenskt bistånd

Sverige befinner sig i en svår tid. Eskalerande gängvåld lyckas inte bekämpas av vårt underfinansierade rättsväsende, vi har en vård som inte funkar som den ska och samhällskontraktet är brutet. Det krävs helt enkelt stora investeringar i Sverige för att få vårt land på rätsida igen. Då kan vi inte samtidigt ge allsköns skurkstater svenska skattemiljarder i bistånd varje år utan att få någonting i gengäld, ofta är projekten kantade med korruption. Ungsvenskarna vill därför riva upp det svenska biståndsmålet om 1 % av BNI, effektivisera svenskt bistånd och satsa pengarna där de behövs – här hemma samt organisationer som på riktigt gör skillnad i såväl krisområden som utvecklingsländer.