Ekonomi- och arbetsmarknadspolitik

Sverige behöver en ansvarsfull ekonomi som stimulerar tillväxt och upprätthåller välfärden. Ungsvenskarna tror på en minimalt reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande och ett nationellt självbestämmande. Sveriges ekonomi är beroende av internationella samarbeten och vi är därför positiva till frihandel samtidigt som vi anser att staternas suveränitet måste respekteras. 

Det är viktigt att vi har ett skatteuttag som kan finansiera vår välfärd utan att det påverkar individens förmåga att försörja sig själv eller påverkar vår konkurrenskraft på ett internationellt plan. Vi motsätter oss de senaste årens skattehöjarpolitik där man straffbeskattar vanliga svenskar till men för vår levnadsstandard och den svenska ekonomin.

Likaså är hög sysselsättning viktigt för att stärka ekonomin, men kanske ännu viktigare är vad det betyder för en människa att ha ett meningsfullt arbete. Svensk arbetsmarknad har länge präglats av ett samarbete med goda förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare, goda villkor för företagande och arbete samt lågt utanförskap. Så är inte fallet idag.

Ungsvenskarnas arbetsmarknadspolitik syftar till att både skapa trygghet och välstånd för landets arbetstagare och till att skapa rätt förutsättningar för tillväxt och utveckling för företagen. Det behövs fler ekonomiska incitament för arbete, både på individnivå och på företagsnivå. Vi måste sluta spendera våra resurser på åtgärder som inte ger jobb och istället fokusera på den viktigaste beståndsdelen i svensk framtida ekonomi, småföretagen.

Det ska inte vara dyrt att vara svensk

Socialdemokraterna med deras kumpaner i Miljöpartiet har de senaste två mandatperioderna gjort allt de kan för att höja skatterna på de mest grundläggande behoven för vanligt folk. Drivmedelspriserna har dubblats, elpriserna slår gång på annan svenska rekord och det svider i plånboken varje gång man handlar mat. Till och med plastpåsen man bär hem maten i är svidande dyr på grund av straffskatter.

Så kan vi inte ha det. För att svensk konkurrenskraft ska hålla i sig och för att levnadsstandarden i Sverige inte ska urholkas måste straffskatterna bort. Ungsvenskarna vill därför avskaffa straffskatten på plastpåsar, kemikalieskatten på elektronik och se kraftigt sänkta drivmedelspriser och elpriser. Vi vill sänka dieselpriset med tio kronor per liter och bensinpriset med sex mer än sex kronor per liter. Vi vill pressa ner elpriserna genom att bygga mer svensk, fossilfri kärnkraft och stoppa nedläggningen av Ringhals ett och två innan det är för sent. Det ska inte kosta skjortan att vara svensk.

En jobbskapande ekonomi

Sverige präglas idag av hög arbetslöshet, särskilt bland unga och utrikesfödda. För att sänka den omfattande arbetslösheten vill vi införa lärlingsjobb på bredare front. Lärlingsjobben skulle möjliggöra för en arbetsgivare att anställa en lärling till 75% av ingångslönen och en provanställningsperiod på 12 månader.  

Ungsvenskarna verkar även för att gynna företagande och entreprenörskap i Sverige genom sänkta skatter och avgifter, riktade till de områden där de ger mest effekt. Med sänkta kostnader för anställning och minskad byråkratisk börda blir företagen mer konkurrenskraftiga samtidigt som det skapar arbetstillfällen som i sin tur skapar skatteintäkter och möjligheter till en stärkt välfärd.

Småföretagen står idag för fyra av fem nya jobbtillfällen trots de höga kostnaderna för entreprenören. Vi anser därför att det är ett område som det bör satsas mer på och vi vill verka för att avskaffa den allmänna löneavgiften, samt att överge sjuklöneansvaret, för företag med upp till tre anställda. 

Satsningar på förbättrad arbetsmiljö

Vi ser idag ett Sverige där både ungdomar och vuxna går in i väggen och sjukskrivs i allt större utbredning. Detta är ett stort problem både för individen som drabbas av sjukdom och utslitning, men även för samhället som går miste om skatteintäkter samtidigt som olika bidrag och stöd behöver finansieras. För att förbättra denna rådande situation vill vi se ett arbetsmiljöbidrag som delas ut till de arbetsplatser som aktivt verkar för en säker och långsiktig arbetsmiljö för sina anställda.

Vi verkar även för en företagsvänlig, jämställd och lättillgänglig arbetsmarknadspolitik. Ingen diskriminering eller ”positiv särbehandling” ska finnas på den svenska arbetsmarknaden. En arbetstagare ska varken påverkas negativt eller positivt baserat på kön, etnicitet, religion, ålder eller sexualitet.

Vi verkar även för en företagsvänlig, jämställd och lättillgänglig arbetsmarknadspolitik. Ingen diskriminering eller ”positiv särbehandling” ska finnas på den svenska arbetsmarknaden. En arbetstagare ska varken påverkas negativt eller positivt baserat på kön, etnicitet, religion, ålder eller sexualitet.