Jämställdhetspolitik

Ungsvenskarna är ett icke-feministiskt förbund med en strävan om ett samhälle där ingen person tilldelas några för- eller nackdelar baserat på kön, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. I Sverige råder en alldeles för onyanserad debatt rörande ideologier och så även när det kommer till feminism. Vid en fördjupad debatt hade man på ett bättre sätt kunnat särskilja likhetsfeminism och särartsfeminism, vilket förmodligen inneburit att fler identifierat sig som just feminister utan att kopplas till den våg av extremfeminism som nu sveper över vårt land.

Vi ungsvenskar är övertygade om att det existerar vissa medfödda biologiska skillnader mellan män och kvinnor och vi finner det positivt då vi kan komplettera varandra. Vi anser inte att någon människa ofrivilligt ska pressas in i ett särskilt mönster eller en viss roll baserat på detta, men vi menar att det finns ett värde i att inte heller skuldbelägga individer som väljer att leva i enlighet med ett sådant mönster. Att vi ungsvenskar erkänner dessa skillnader innebär inte att vi strävar efter ojämlikhet. Tvärtom menar vi att ett erkännande av dessa olikheter är en nödvändighet för att kunna uppnå ett verkligt jämställt samhälle där man beaktar alla gruppers olikheter och intressen.

Krafttag mot sexualbrott

Ledande politikers oförmåga att hantera den ständigt ökande sexualbrottsligheten har inneburit att åtgärder på området idag kan klassas som jämställdhetspolitik. Allt för många tjejers vardag påverkas av den upplevda, och faktiska, otryggheten – vilket gestaltas i att kvinnor väljer att inte vistas utomhus på grund av rädsla. Här krävs ett krafttag mot de kvinnofientliga influenser som kommit utifrån genom rejält skärpta straff. Idag utvisas endast en av fem dömda utländska våldtäktsmän, så kan vi inte ha det.

Avskaffa kvotering

Vi tror på individens förmåga att självständigt utforma sitt liv. Ingen politiker kan bestämma vad som bäst lämpar sig för varje enskild individ eller familj och därför finner vi det viktigt att föräldraledigheten delas upp oberoende mellan föräldrarna. Ungsvenskarna värdesätter kvalitet framför likhetsfeministisk social ingenjörskonst. Vi motsätter oss därför sänkta antagningskrav till olika fysiskt krävande utbildningar för ett särskilt kön. Hur man än ställer sig till kvotering är det i praktiken diskriminering. Ungsvenskarna föredrar ett rättvist samhälle.

Avskaffa genuspedagogik och genusvetenskap

Vi tycker inte att man ska störa barns utveckling med politiska experiment. Mentala och fysiologiska skillnader mellan könen är ett vetenskapligt faktum. Olika förutsättningar kräver olika förhållanden. Ungsvenskarna anser därför att politiker och pedagoger ska avstå från att bedriva skola och barnomsorg utifrån ett genusperspektiv där barnens naturliga utveckling riskeras för ogrundade teorier och identitetskränkande värderingar.