Kulturpolitik

Ungsvenskarnas syn på den svenska kulturen grundar sig i idén om denna ska vara den rådande i Sverige. Förbundet tror inte på idén om integration då detta visat sig inte fungera. Istället bör idén om assimilation vara gällande för nyanlända till Sverige. Ungsvenskarna är väl medvetna om att både den svenska kulturen och andra kulturer är i ständig förändring. Vi motsätter oss däremot kraftigt den förnekelse av svenskhet och demonisering av vår svenska historia som ofta gör sig gällande i dagens Sverige.

Vi är i övrigt kritiska till politiseringen av den fria kulturen vilket inneburit att vänsterrörelsen fått oproportionerligt stort inflytande i vårt kulturliv, detta har i sin följd lett till en förnekelse av vår svenska kultur och en nedvärderande syn på vår historia.

Fysisk hälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är vår tids främsta dödsorsak. Anledningen till detta är svenskarnas allt mer osunda leverne. Ungsvenskarna förordar därför daglig fysisk aktivitet i grundskolan och mer information kring hälsa i skolan så att ungdomar redan från tidig ålder får lära sig om kost och motion. Vi är därutöver starka motståndare till den senaste tidens vänsterinfluenser i debatten gällande hälsa där övervikt stundvis framställs som något positivt. Människor har all rätt att avstå från träning eller avstå från att äta nyttig mat, men att normalisera detta är direkt skadligt för den svenska folkhälsan.

Stoppad sossefiering av svensk idrott

De senaste årens debatt inom ungdomsidrotten har berört frågan om ifall man verkligen bör tillåta segrare i tävlingar för unga upp till 13 år. För Ungsvenskarna är det en självklarhet att man redan från tidig ålder både lär sig att vinna och förlora då detta är en viktig livserfarenhet. Ungdomarna vet givetvis ändå vilka lag som är bättre och sämre än de själva. Att ta bort segrarna från ungdomsidrotten kommer få unga att tappa motivationen till att satsa på sin idrott vilket vore förödande för en idrottsnation som Sverige.

Framtidens Public Service

Ungsvenskarna ser ett värde i den roll public service har i den svenska informationsinfrastrukturen, där synliggörandet av det svenska kulturarvet och utbudet på icke-kommersiellt material på svenska ska ligga högt på agendan. Grundinställningen bör vara att Public Service i minsta möjliga mål ska konkurrera mot privata aktörer, istället bör de verka marknadskompletterande och samhällsnyttigt – därför är det till exempel märkligt att både SVT och SR har stora nättidningar. Därutöver ska Public Service förhålla sig strikt neutrala i sin rapportering, något som man ständigt brister i. Med det sagt återfinns stort utrymme för effektivisering och reformation av Public Service. Ungsvenskarna är redo att gå så långt som att utreda konsekvenserna vid en nedläggning.